מבוא
1. אתרBLUMAMAN (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו בית העסק "בלוממן" ע.מ 558215471, שמשרדו הרשום ברח' הנורית 3 אורנית 44813 (להלן:"בלוממן")
2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בלוממן, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
5. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 


תנאים כלליים
1. מובהר כי בלוממן רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
2. בלוממן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י בלוממן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הרכישה באתר
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, בלוממן רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל בלוממן להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבלוממן עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע בלוממן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שבלוממן תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין בלוממן. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שחומרי הייצור הנדרשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה בלוממן רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת בלוממן. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד בלוממן ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

אספקת ההזמנה ומשלוחים
בלוממן תכין את הזמנת המשתמש למשלוח עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ותשלח אותה כמתואר להלן. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. שילוח ההזמנה למקום שהוזן ע"י המשתמש יעשה באמצעות חברות שליחויות או דואר ישראל בדואר רשום, סכום דמי המשלוח (באם נדרש) יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבה כחלק מהתשלום בגין ההזמנה.
בלוממן איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אספקת פריטים אל בית המשתמש באמצעות דואר שליחים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט בהמשך. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. עלויות השילוח יכול וישתנו מפעם לפעם, עלות השילוח הסופית תיקבע במועד ביצוע ההזמנה. משלוחים עד הבית מתבצעים בין השעות 8:00 ל-17:00, מומלץ למשתמש לבחור כתובת למשלוח שבה ישהה במהלך שעות אלה (כדוגמת מקום עבודה) או מקום אחר בו מישהו מטעמך יקבל ההזמנה בשמך. במידה ושירות שליח עד הבית אינו אפשרי לכתובת שהוזנה, החברה תיידע אותך על כך, ושיטת השילוח תוחלף לדואר רשום. במידה והזמנת שליחות עד הבית, תתואם השליחות עימך מראש על ידי חברת השילוח.
זמני השילוח עלולים להשתנות והם תלויים בגורמים אשר אינם בשליטת החברה, לרבות חברות השילוח השונות או דואר ישראל. החברה אינה אחראית לעיכובים של חברות השילוח השונות, אך תסייע למשתמש בפתרון כל בעיה.
להלן פירוט דרכי השילוח:
1. משלוח בדואר רשום חינם (עד 5 ימי עסקים).
2. משלוח עד הבית / לעבודה – 40 ₪ – משלוח עם שליח עד הבית או למקום העבודה מותנה במיקום באזור גוש דן, בלבד (עד 3 ימי עסקים).
ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
ביטול ההזמנה לאחר מועד ביצוע ההזמנה, יעשה בפנייה בכתב לשירות לקוחות לפי כתובתה הרשומה של בלוממן כאמור לעיל או באמצעות דוא"ל blumaman@gmail.com בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00.

במידה וברצונך לבטל את ההזמנה, שלא עקב פגם במוצר, עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים שהוזמנו לידייך, תוכל לקבל זיכוי להזמנה באתר או זיכוי כספי, לפי בחירתך, לאחר השבת המוצרים שהוזמנו למשרדי בלוממן או בשליחתם חזרה באמצעות הדואר לידי בלוממן בכתובתה כאמור לעיל. ניתן להחזיר מוצרים או פריטים אשר לא נעשה בהם כל שימוש ואשר לא ניזוקו ו/או נפגמו, בצורה המקורית בלבד. במידה והמוצרים או הפריטים הוחזרו שלא בהתאם לאמור לעיל, לא ינתן זיכוי כספי או אחר והמוצרים ישלחו בחזרה למשתמש. יובהר, כי בלוממן הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בבחינת האם נעשה שימוש במוצר ו/או האם נפגם או ניזוק המוצר ע"י המשתמש.

במידה והמשתמש בוחר להחזיר פריט או מוצר כלשהו ולקבל זיכוי לקנייה באתר ישלח למשתמש דוא"ל אישור עם קוד זיכוי אתו ניתן יהיה לבצע את ההזמנה הבאה. החזר כספי יינתן באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה ובכפוף להחזרת המוצרים או הפריטים, בניכוי עמלת ביטול עסקה ע"ס 5% משווי ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר יעשה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים או הפריטים לידי המשתמש, לאחר השבת המוצרים שהוזמנו למשרדי בלוממן (בהצגת קבלת קנייה מודפסת) או בשליחתם חזרה באמצעות הדואר לידי בלוממן בכתובתה כאמור לעיל.
על המשתמש לבדוק את המוצרים או הפריטים מייד עם קבלת ההזמנה. במידה והמשתמש שולח אלינו חזרה את החבילה בדואר אנו ממליצים להתקשר ולעדכן אותנו על כך על מנת שנוכל לאסוף את החבילה במהירות האפשרית.

אחריות, אבטחה ופרטיות
בלוממן ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של בלוממן. אתר בלוממן הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת בלוממן באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר בלוממן. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות בלוממן מאחר ובלוממן נעזרת בחברה חיצונית (ג.ב פריומיום שירותים פיננסים בע"מ) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של בלוממן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בלוממן ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בלוממן. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בלוממן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. בלוממן מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, בלוממן תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבלוממן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי בלוממן לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בלוממן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, בלוממן תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
אחריות על המוצר- אנו מעניקים אחריות על ציפוי התכשיטים למשך שנה מיום הקניה, על מנת לשמור על הציפוי לאורך זמן יש להימנע מרחצה עם התכשיט וממגע עם בושם ותכשירי טיפוח אחרים. לאחר שנה ניתן לצפות שוב את התכשיט בעלות סמלית.

ביטול עסקת הרכישה על ידי בלוממן
בלוממן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי אחד או יותר מחומרי הייצור הנדרשים אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבלוממן ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בלוממן לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית בלוממן לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור בלוממן לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של בלוממן בדוא"ל blumaman@gmail.com בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00. על מנת לייעל את מתן השירות, בלוממן מבקשת להשאיר שם ומספר טלפון והיא תחזור בהקדם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשווק, לשדר, להפיץ, ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר, בתמורה או ללא תמורה, מבלי לקבל את הסכמת בלוממן מראש ובכתב. אתר האינטרנט לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים,המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של בלוממן בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הכלול בהפעלת האתר. כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינו הרוחני של העסק ו/או של צדדים שלישיים שאישרו את השימוש בהם לבלוממן או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר לרבות תמונות וטקסטים, מבלי לקבל את הסכמת בלוממן מראש ובכתב. שם המתחם (domain) של האתר, שם המותג "בלוממן", סימני המסחר, המדגמים והפטנטים בהם עושה בלוממן שימוש (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בלוממן בלבד. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סמלילים (לוגו) לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה של בלוממן. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

מבוא
1. אתרBLUMAMAN (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו בית העסק "בלוממן" ע.מ 558215471, שמשרדו הרשום ברח' הנורית 3 אורנית 44813 (להלן:"בלוממן")
2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בלוממן, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
5. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 


תנאים כלליים
1. מובהר כי בלוממן רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
2. בלוממן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י בלוממן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הרכישה באתר
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, בלוממן רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל בלוממן להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבלוממן עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע בלוממן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שבלוממן תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין בלוממן. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שחומרי הייצור הנדרשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה בלוממן רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת בלוממן. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד בלוממן ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

אספקת ההזמנה ומשלוחים
בלוממן תכין את הזמנת המשתמש למשלוח עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ותשלח אותה כמתואר להלן. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. שילוח ההזמנה למקום שהוזן ע"י המשתמש יעשה באמצעות חברות שליחויות או דואר ישראל בדואר רשום, סכום דמי המשלוח (באם נדרש) יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבה כחלק מהתשלום בגין ההזמנה.
בלוממן איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אספקת פריטים אל בית המשתמש באמצעות דואר שליחים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט בהמשך. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. עלויות השילוח יכול וישתנו מפעם לפעם, עלות השילוח הסופית תיקבע במועד ביצוע ההזמנה. משלוחים עד הבית מתבצעים בין השעות 8:00 ל-17:00, מומלץ למשתמש לבחור כתובת למשלוח שבה ישהה במהלך שעות אלה (כדוגמת מקום עבודה) או מקום אחר בו מישהו מטעמך יקבל ההזמנה בשמך. במידה ושירות שליח עד הבית אינו אפשרי לכתובת שהוזנה, החברה תיידע אותך על כך, ושיטת השילוח תוחלף לדואר רשום. במידה והזמנת שליחות עד הבית, תתואם השליחות עימך מראש על ידי חברת השילוח.
זמני השילוח עלולים להשתנות והם תלויים בגורמים אשר אינם בשליטת החברה, לרבות חברות השילוח השונות או דואר ישראל. החברה אינה אחראית לעיכובים של חברות השילוח השונות, אך תסייע למשתמש בפתרון כל בעיה.
להלן פירוט דרכי השילוח:
1. משלוח בדואר רשום חינם (עד 5 ימי עסקים).
2. משלוח עד הבית / לעבודה – 40 ₪ – משלוח עם שליח עד הבית או למקום העבודה מותנה במיקום באזור גוש דן, בלבד (עד 3 ימי עסקים).
ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
ביטול ההזמנה לאחר מועד ביצוע ההזמנה, יעשה בפנייה בכתב לשירות לקוחות לפי כתובתה הרשומה של בלוממן כאמור לעיל או באמצעות דוא"ל blumaman@gmail.com בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00.

במידה וברצונך לבטל את ההזמנה, שלא עקב פגם במוצר, עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים שהוזמנו לידייך, תוכל לקבל זיכוי להזמנה באתר או זיכוי כספי, לפי בחירתך, לאחר השבת המוצרים שהוזמנו למשרדי בלוממן או בשליחתם חזרה באמצעות הדואר לידי בלוממן בכתובתה כאמור לעיל. ניתן להחזיר מוצרים או פריטים אשר לא נעשה בהם כל שימוש ואשר לא ניזוקו ו/או נפגמו, בצורה המקורית בלבד. במידה והמוצרים או הפריטים הוחזרו שלא בהתאם לאמור לעיל, לא ינתן זיכוי כספי או אחר והמוצרים ישלחו בחזרה למשתמש. יובהר, כי בלוממן הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בבחינת האם נעשה שימוש במוצר ו/או האם נפגם או ניזוק המוצר ע"י המשתמש.

במידה והמשתמש בוחר להחזיר פריט או מוצר כלשהו ולקבל זיכוי לקנייה באתר ישלח למשתמש דוא"ל אישור עם קוד זיכוי אתו ניתן יהיה לבצע את ההזמנה הבאה. החזר כספי יינתן באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה ובכפוף להחזרת המוצרים או הפריטים, בניכוי עמלת ביטול עסקה ע"ס 5% משווי ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר יעשה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים או הפריטים לידי המשתמש, לאחר השבת המוצרים שהוזמנו למשרדי בלוממן (בהצגת קבלת קנייה מודפסת) או בשליחתם חזרה באמצעות הדואר לידי בלוממן בכתובתה כאמור לעיל.
על המשתמש לבדוק את המוצרים או הפריטים מייד עם קבלת ההזמנה. במידה והמשתמש שולח אלינו חזרה את החבילה בדואר אנו ממליצים להתקשר ולעדכן אותנו על כך על מנת שנוכל לאסוף את החבילה במהירות האפשרית.

אחריות, אבטחה ופרטיות
בלוממן ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של בלוממן. אתר בלוממן הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת בלוממן באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר בלוממן. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות בלוממן מאחר ובלוממן נעזרת בחברה חיצונית (ג.ב פריומיום שירותים פיננסים בע"מ) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של בלוממן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בלוממן ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בלוממן. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בלוממן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. בלוממן מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, בלוממן תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבלוממן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי בלוממן לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בלוממן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, בלוממן תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
אחריות על המוצר- אנו מעניקים אחריות על ציפוי התכשיטים למשך שנה מיום הקניה, על מנת לשמור על הציפוי לאורך זמן יש להימנע מרחצה עם התכשיט וממגע עם בושם ותכשירי טיפוח אחרים. לאחר שנה ניתן לצפות שוב את התכשיט בעלות סמלית.

ביטול עסקת הרכישה על ידי בלוממן
בלוממן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי אחד או יותר מחומרי הייצור הנדרשים אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבלוממן ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בלוממן לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית בלוממן לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור בלוממן לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של בלוממן בדוא"ל blumaman@gmail.com בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00. על מנת לייעל את מתן השירות, בלוממן מבקשת להשאיר שם ומספר טלפון והיא תחזור בהקדם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשווק, לשדר, להפיץ, ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר, בתמורה או ללא תמורה, מבלי לקבל את הסכמת בלוממן מראש ובכתב. אתר האינטרנט לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים,המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של בלוממן בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הכלול בהפעלת האתר. כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינו הרוחני של העסק ו/או של צדדים שלישיים שאישרו את השימוש בהם לבלוממן או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר לרבות תמונות וטקסטים, מבלי לקבל את הסכמת בלוממן מראש ובכתב. שם המתחם (domain) של האתר, שם המותג "בלוממן", סימני המסחר, המדגמים והפטנטים בהם עושה בלוממן שימוש (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בלוממן בלבד. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סמלילים (לוגו) לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה של בלוממן. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.